اخته کردن ایران جمعیت ترافیک تهرانی میلیون

اخته کردن: ایران جمعیت ترافیک تهرانی میلیون ترافیک روزانه تهرانی ها

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مسکن دچار خیزشی شده است و رو به رشد است ، طرح مسکن امید عالی ترین وقت جهت نوسازی بافت‌های فرسوده

معاون شهرسازی و معماری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه طرح مسکن امید عالی ترین وقت جهت بازسازی بافت‌های فرسوده هست، گفت: با امکاناتی که فراه

مسکن دچار خیزشی شده است و رو به رشد است ، طرح مسکن امید عالی ترین وقت جهت نوسازی بافت‌های فرسوده

طرح مسکن امید عالی ترین وقت جهت نوسازی بافت های فرسوده/مسکن دچار خیزشی شده است و رو به رشد است

عبارات مهم : ایران

معاون شهرسازی و معماری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه طرح مسکن امید عالی ترین وقت جهت بازسازی بافت های فرسوده هست، گفت: با امکاناتی که فراهم شده است به نظر می رسد که تا کنون جهت نوسازی بافت های فرسوده فرصتی بهتر از این وقت وجود نداشته هست.

مهدی حجت در گفت وگو با ایسنا، در خصوص تفاوت طرح مسکن امید با سایر طرح های تشویقی نوسازی بافت های فرسوده که ظرف سال های گذشته به وسیله شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه شده است هست، گفت: تفاوت های عمده ای میان طرح مسکن امید و طرح های ارائه شده است گذشته وجود دارد.

وی افزود: آنچه حائز اهمیت است آمادگی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده است هست؛ جهت مثال، ارائه زمین از طرف شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان سرمایه اولیه یکی از اقداماتی است که به طور جد پیگیری می شد درحالی که در گذشته این سطح از آمادگی جهت پرداخت تسهیلات در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود نداشته است.

مسکن دچار خیزشی شده است و رو به رشد است ، طرح مسکن امید عالی ترین وقت جهت نوسازی بافت‌های فرسوده

معاون شهر سازی و معماری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به پیگیری های شخص رییس جمهور جهت نوسازی بافت های فرسوده اشاره کرد و افزود: حمایت رییس جمهور و همه مجموعه دولت از این طرح و از سوی دیگر دستوری که به بانک ها داده شده است تا نهایت همکاری را با سرمایه گذاران داشته باشند، همگی مسیر توسعه نوسازی بافت های فرسوده را تسهیل می کند.

وی تاکید کرد: نظام مهندسی نیز قبول کرده است در طرح مسکن امید همکاری داشته باشد. بنابراین با امکاناتی که فراهم شده است به نظر می رسد که تا کنون جهت نوسازی بافت های فرسوده فرصتی بهتر از این وقت وجود نداشته است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه طرح مسکن امید عالی ترین وقت جهت بازسازی بافت‌های فرسوده هست، گفت: با امکاناتی که فراه

حجت ادامه داد: احساس می شود که در حال حاضر حوزه مسکن دچار خیزشی شده است و رو به رشد است لذا ورود و سرمایه گذاری در این بخش در آینده متضمن فایده های اجتماعی و فایده های اقتصادی خواهد بود.

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | سرمایه گذار | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs